Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Evenement: het door WE ALL LOVE B.V. te organiseren evenement.
1.2 Bezoeker: iedere (rechts)persoon die een Ticket heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie georganiseerd evenement en ook ieder persoon die zich toegang wenst te verschaffen (en/of toegang heeft verschaft) tot een evenement.
1.3 Organisator: WE ALL LOVE B.V. waarmee de Bezoeker een Overeenkomst is aangegaan.
1.4 Ticket: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document (zoals een door of namens de Organisatie verstrekte barcode), waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid evenement of deel daarvan.
1.5 Overeenkomst: de tussen WE ALL LOVE B.V. en Bezoeker tot stand gekomen Overeenkomst.
1.6 Evenementenlocatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden, inclusief alle terreinen, toegangswegen, ruimten en velden eromheen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, aanbieding of reservering in het kader van een bezoek aan het Evenement en de aanschaf van alle Tickets daarvoor tussen de Bezoeker van het Evenement en Organisator, ongeacht hoe deze tot stand komt.

2.2 Door de aanschaf en/of gebruik van het Ticket en/of betreding van de Evenementenlocatie van het evenement gaat de Bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2.3 De Evenementenlocatie hanteert huisregels. Deze zijn te vinden op de website(s) van de Evenementenlocatie. Door het kopen van het Ticket en/of betreding van de Evenementenlocatie verklaart de Bezoeker zich bekend en akkoord met de huisregels.

2.4 Organisator kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Indien de Bezoeker niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient deze de Organisator hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de dag na wijziging van de algemene voorwaarden. Organisator zal zich in dat geval inzetten om tot een passende oplossing te komen.

2.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Bezoeker wordt door Organisator van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanschaf Ticket

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Ticket voor het Evenement koopt en/of bestelt bij (een door) Organisator (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

3.2 Een geplaatste bestelling bij één van de verkoopkanalen is onherroepelijk en de Bezoeker kan de Overeenkomst na dat moment niet wijzigen. Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.

3.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het Evenement en/of de Tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Voor bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Prijzen voor Tickets kunnen hierdoor hoger liggen dan de door Organisator op de Tickets geprinte prijzen. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte prijsinformatie.

3.4 Organisator heeft Eventix B.V. ingeschakeld als mede verkoopkanaal van haar Tickets via het Ticketservice platform van Eventix B.V. op de Website van Organisator. Op de Overeenkomst tot aankoop van de Tickets zijn naast de algemene voorwaarden van de organisator, de algemene Ticketvoorwaarden van Eventix B.V. van toepassing tussen Bezoeker en Eventix B.V.. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Eventix B.V. en Organisator zullen de algemene voorwaarden van Organisator leidend zijn.

Artikel 4 Ticket en toegang

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie te beschikken over een geldig Ticket en over een geldig legitimatiebewijs.

4.2 Een Ticket wordt aan de Bezoeker verstrekt en verschaft de houder van het Ticket (eenmalig) toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.

4.3 Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website(s) van Organisator of de erkende voorverkoopadressen. Alleen aanschaf rechtstreeks bij Organisator of bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het Ticket. Bij twijfel over de echtheid van het Ticket kan toegang tot de Evenementenlocatie worden geweigerd.

4.4 De Tickets worden na ontvangst van de volledige betaling, van de bestelde Tickets, aan de Bezoeker toegezonden. Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte Tickets door de betreffende Bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in worden geconstateerd, dan dient de Bezoeker zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Organisator.

4.5 De Tickets zijn en blijven eigendom van Organisator. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door welke oorzaak dan ook.

4.6 Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie, Tickets voor een Evenement (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor het Ticket ontvangt dan de laagste van de navolgende twee bedragen: 1 het bedrag dat de Bezoeker voor het Ticket heeft voldaan, of 2. De prijs die de Organisatie voor die Tickets heeft vastgesteld. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de Organisatie bevoegd een Ticket ongeldig te verklaren zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.

Artikel 5 Verplichtingen Bezoeker

5.1 Bezoeker is verplicht om zich te houden aan alle veiligheidsregels die gelden op de Evenementenlocatie en voorts alle instructies op te volgen van het aanwezige personeel, de beveiliging, de brandweer, de politie en andere bevoegden.

5.2 Bezoeker is verplicht om mee te werken aan fouillering bij de entree alsmede gedurende het Evenement.

5.3 Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Ticket, die Bezoeker bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van Organisator en/of personeel op de Evenementenlocatie dient te tonen.

5.4 Bezoeker is verplicht om bij de entree en/of gedurende het Evenement op eerste verzoek van Organisator en/of personeel op de Evenementenlocatie een geldig identiteitsbewijs te tonen.

5.5 Het is Bezoeker niet toegestaan om (huis)dieren, glaswerk, plastic, blik, vuurwerk, etenswaren, drinkwaren, alcohol, drugs, wapens, paraplu’s, spandoeken, vlaggen, andere gevaarlijke objecten en objecten die geluidsoverlast veroorzaken mee te nemen naar het Evenement en/of mee te nemen naar de Evenementenlocatie.

5.6 Het is Bezoeker niet toegestaan om andere Bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen en/of te hinderen. Het is Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement en/of op de Evenementenlocatie in staat van openbare dronkenschap te verkeren en/of te urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes.

5.7 Indien Bezoeker tijdens het Evenement de Locatie verlaat, dan vervalt daarmee de geldigheid van het Ticket.

Artikel 6 Rechten Organisator

6.1 Organisator behoudt zich voor en tijdens het Evenement het recht voor om Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen, indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.

6.2 Indien Bezoeker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst, dan heeft Organisator – zonder af te doen aan de reeds genoemde remedies ten behoeve van Organisator – het recht om het Ticket ongeldig te verklaren en/of Bezoeker de toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of Bezoeker van het Evenement te verwijderen zonder gehouden te zijn de entreeprijs terug te betalen aan Bezoeker.

6.3 Consumptiebonnen en/of -munten, die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement.

Artikel 7 Media en media-apparatuur

7.1 Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om de Evenementenlocatie beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van Bezoekers (en dus ook mogelijk van Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

7.2 Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur voor consumenten wordt verstaan: digitale compact camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen.

7.3 Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een statief) mee te nemen.

7.4 Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Het bezoeken van het Evenement en/of het betreden van de Evenementenlocatie geschiedt op eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die bij de Bezoeker ontstaat bij de reis van of naar het Evenement of het bijwonen daarvan. Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

8.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisator voor schade van de Bezoeker aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Organisator ter zake van die schade uitkeert.

8.3 De Bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Bezoeker is zelfverantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. De Organisatie geeft de Bezoeker het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

8.4 De Bezoeker vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Bezoeker toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.

8.5 De Bezoeker vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Bezoeker, gedurende zijn bezoek aan het Evenement.

8.6 Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Ticket geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

8.7 De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten en/of acts invulling geven aan hun bijdragen aan het Evenement.

Artikel 9 Verplaatsing en annulering door Organisator

9.1 Organisator kan het Evenement verplaatsen naar een andere datum, een andere Evenementenlocatie of annuleren indien sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte of terugtrekking van artiest(en), wijziging van het programma, brand, staking, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc.

9.2 Indien Organisator het Evenement in geval van overmacht annuleert, dan is Organisator gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Ticket, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Ticket heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende acht weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden na inlevering van een geldig, onbeschadigd Ticket. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

9.3 Indien Organisator het Evenement in geval van overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Ticket geldig voor die nieuwe datum. Indien Bezoeker op de nieuwe datum verhinderd is, dan heeft Bezoeker het recht om de restitutie van de entreeprijs te verzoeken. Organisator is in dat geval gehouden om aan Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Ticket, ongeacht de prijs die Bezoeker voor het Ticket heeft betaald. Dit recht op restitutie van Bezoeker bestaat gedurende vier weken te rekenen vanaf de datum waarop het geannuleerde Evenement zou plaatsvinden na inlevering van een geldig, onbeschadigd Ticket. Servicekosten zijn niet inbegrepen bij deze restitutie en zullen niet worden vergoed. Bezoeker kan in dit geval geen aanspraak maken op vervangende toegang tot een ander evenement.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens

10.1 Organisator verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en Bezoekers van haar websites conform haar privacy & cookiebeleid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacy policy kan worden geraadpleegd via www.wealllove.com/privacy-statement.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Op de Algemene Voorwaarden en de daarmee verband houdende Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en / of de Overeenkomst zullen exclusief – met uitsluiting van iedere andere rechtbank – worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.