Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Maak kans op gratis tickets’ actie (verder te noemen: de ‘Actie’) van We All Love B.V. (verder te noemen: de ‘’Organisator’’).
 • Deze Actie heeft als doel door middel van een Winactie deelnemers kans te laten maken op de prijs.

Deelname

 • Deelname aan de Actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats door invulling van het formulier.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan de Actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van de Organisator zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 • Meedoen aan de Actie kan tot en met 20 april 2023.
 • In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

Prijs

 • De prijs is een VIP arrangement voor WE ALL LOVE 80’s 90’s 00’s 10’s op zaterdag 29 april 2023.
 • De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op 21 april 2023 en zal gecommuniceerd worden via een persoonlijk bericht van We All Love B.V.
 • De winnaar zal persoonlijk worden geïnformeerd.
 • Als een geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet binnen twee weken incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

Privacy

 • Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt de Organisator de door deelnemer opgegeven contactgegevens, om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de Voorwaarden en om de eventueel toegekende prijs aan de deelnemer te sturen met inachtneming van de privacyverklaring van We All Love B.V., zoals vermeld op https://wealllove.com/privacy-statement/
 • We All Love B.V. zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.
 • Door deelname gaat de Deelnemer akkoord met inschrijving op de nieuwsbrief om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van We All Love B.V.
 • De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

 • We All Love B.V. en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

Slotbepalingen

 • We All Love B.V. is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de We All Love B.V. een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.